Hướng dẫn cách tải file PDF trên Google Drive bị chặn xuống máy tính

Trong nội dung này, chúng tôi sẽ chỉ dẫn cách tải xuống file PDF từ Google Drive mà bị chặn tải xuống, hãy theo dõi nhé.

Cách tải file PDF trên Google Drive bị chặn tải xuống

Đầu tiên, hãy mở file PDF bạn muốn tải về và cuộn xuống cuối cùng của tài liệu.

Kéo xuống trang cuối cùng của file PDF

Ví dụ: Nếu tệp PDF có 15 trang, bạn cần cuộn xuống cuối cùng của trang thứ 15 để tải đầy đủ tài liệu.

Sau đó, nhấn F12 để mở Developer Tool và lựa chọn thẻ Console.

Nhấn F12 để mở Developer Tool và chọn thẻ Console

Dưới đây là đoạn mã cần sao chépdán vào Console:

let jspdf = document.createElement("script");jspdf.onload = function () {
    let pdf = new jsPDF();
    let elements = document.getElementsByTagName("img");
    for (let i in elements) {
    let img = elements[i];
    if (!/^blob:/.test(img.src)) {
    continue;
    }
    let can = document.createElement('canvas');
    let con = can.getContext('2d');
    can.width = img.width;
    can.height = img.height;
    con.drawImage(img, 0, 0);
    let imgData = can.toDataURL("image/jpeg", 1.0);
    pdf.addImage(imgData, 'JPEG', 0, 0);
    pdf.addPage();
    }
		pdf.save(document.title.split('.pdf -')[0]+".pdf");
 };
 jspdf.src = 'https://gdrive.vip/wp-content/uploads/2020/jspdf.debug.js';
  document.body.appendChild(jspdf);

Copy đoạn mã và dán vào thẻ Console

Sau đó, nhấn Enter để thực thi đoạn mã trong Console. Bây giờ, bạn chỉ cần chọn vị trí lưu trữ trên máy tính và nhấn Lưu để bắt đầu tải tài liệu.

Chọn thư mục lưu trữ trên máy tính và nhấn Save để bắt đầu tải tài liệu về

Nếu bạn không hiểu các bước trên, bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong hình GIF dưới đây:

Hướng dẫn tải file PDF trên Google Drive bị chặn tải xuống

Trong nội dung này, chúng tôi đã chỉ dẫn cách tải tài liệu PDF từ Google Drive khi bị chặn tải xuống. Chúc bạn thành công!

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *